Hydroscandi Privaatsuspoliitika 

Isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) kehtib seadusena kõikides ELi liikmesriikides alates 25 maist 2018.a. Määrus toob kaasa mõningaid muudatusi neile, kes töötlevad isikuandmeid ja suurendab üksikisiku õigusi andmete puutumatuse tagamisel.   


Hydroscand Group on pühendunud isikuandmete puutumatuse tagamisele. Käesolev Privaatsuspoliitika selgitab, miks ja kuidas me seda teeme, milliseid isikuandmeid me kogume, kaua neid säilitame  ja kellega võime jagada. Julgustame teid meie Privaatsuspoliitika sätetega, mis muuhulgas määravad ka teie isikuandmetega seonduvad õigused, hoolikalt tutvuma.


Isikuandmete kasutamine

Kasutame isikuandmeid selleks, et pakkuda teile oma tooteid ja teenuseid ja vastavat tehnilist tuge. Vajame  isikuandmeid selleks, et edastada toodete ja teenuste kohta käivat operatiivteavet, ja täita kehtiva õigusega määratud nõudeid.  
Kasutame isikuandmeid oma toodete ja teenuste turustamisel, teabe jagamiseks uute toodete ja teenuste kohta, uudiskirjade ja kutsete saatmiseks meie üritustel osalemise kohta.


Kasutame isikuandmeid meile edastatud küsimustele ja päringutele vastamiseks 

Oma teabelogis kogume ja säilitame järgmist teavet: nimi, ärinimi, äri e-post, telefoninumber ja aadress. Lepinguliste kohustuste täitmise tagamiseks kogume ja säilitame järgmist teavet: ametinimetus, teie teate sisu ja muu teave, mille olete meile edastanud.  Pärast suunatud postitust ei salvesta me teavet. Tarneaadressi ei käsitle me isikuandmetena.


Töötlemise seaduslikkus

Hydroscand töötleb isikuandmeid eesmärgiga tagada oma lepingliste kohustuste täitmine, ja vastavalt Hydroscandi toodete ja teenuste kohta klienditeenindusse tehtud päringutele,  tellimustele või ostudele.  

Hydroscand töötleb isikuandmeid vastavalt oma seaduslikele huvidele, tuginedes Hydroscandi õigustatud vajadusele isikuandmete kasutamiseks meie toodete ja teenuste statistikaks ning turundamiseks, kindlustamaks maksekindlust ja pettuste tõkestamist ning toetamaks juriidiliste kohustuste täitmist tulenevalt seadustest ja muudest õigusaktidest. Turustamisel kasutame isikuandmeid ainult nõusolekul

Salvestamise piirangud

Hydroscand salvestab üksnes nende isikute isikuandmeid,  kes esindavad sellist äri, äriühingut või ettevõtet, kellega Hydroscandil on ärisuhted, ja üksnes niikaua,  kuni kehtivad nimetatud ärisuhetest tulenevad  kohustused kehtiva õiguse, maksetingimuste, garantii või nõuete esitamise ja kaebuste lahendamise kohta.  


Õigus saada teavet  

Registreeritud isikul on igal ajal õigus: 

  • taotleda koopiat oma isikuandmetest, mida me valdame
  • taotleda oma isikuandmete parandamist
  • taotleda oma isikuandmete kustutamist
  • taotleda oma isikuandmete piiramist
  • taotleda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist
  • taotleda oma isikuandmete ülekandmist teisele isikule

Kõike seda teostatakse tasuta. Registreeritud isik võib Hydroscandi igal ajal teavitada, et ei soovi enam saada turundusalast teavet ja nõuda oma isikuandmete kustutamist Hydroscandi andmebaasidest.


Juurdepääs teabele

Hydroscand Groupi siseselt võidakse isikuandmeid jagada. Hydroscand Grouppi kuuluvate äriühingute kohta saab lisateavet kodulehelt www.hydroscand.com. Hydroscand ei edasta, müü või vaheta isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel kolmandatele isikutele väljaspool Hydroscand Groupi. Kui teil on kaebusi teie isikuandmete väärkasutamise kohta on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele:

Rootsis: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm 
Eestis: Andmekaitseinspektsioon, info@aki.ee

Hydroscand Group on teie isikuandmete vastutav töötleja, nagu on kirjeldatud käesolevas Privaatsuspoliitikas. Kui te soovite küsida meilt oma isikuandmete kohta, siis palun kasutage järgmisi kontaktandmed:

Hydroscand Group 
Bogårdsvägen 43 
Postkast 401 
SE-128 06: Sköndal 
Telefon: + 46 8 555 990 00 
E-post: gdpr@hydroscand.se

Lisaks, uuendame pidevalt oma kodulehel olevat teavet sellest, kuidas me GDPR sätetega töötame. Tagame käesoleva Privaatsuspoliitika põhimõtete korrapärase ülevaatuse ja avaldame uuendused oma kodulehel. Privaatsuspoliitika on viimati uuendatud 20 mail. 2018.a.